Thời gianSự kiện
1946-1949Diến ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng cộng sản.
1/10/1949Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới.
1953-1957Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên
1959-1978Thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động.
Từ năm 1978-2000Tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Xem tiếp...

Thời gianSự kiện
10/1949Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.
8/1948Nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập.
9/1949Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên ra đời.
6/1950-7/1953Diến ra cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam – Bắc Triều Tiên.
2000Ký hiệp định hòa hợp giữa hai miền Nam- Bắc Triều Tiên

Xem tiếp...

Nội dung cơ bản:

- 12/1978: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới.

- Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII, XIII, với nội dung:

     + Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

     + Tiến hành cải cách và mở cửa.

     + Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.

     + Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia giảu mạnh, dân chủ, văn minh.

Thành tựu Trung Quốc đạt được trong những năm 1978-2000:

- Về KT:

     + GDP tăng trung bình hàng năm trên 8%.

     + Cơ cấu tổng thu nhập trong nước theo khu vực kinh tế có sự thay đổi lớn: cơ cấu CN-DV tăng cao.

     + Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh.

- Về KHKT: Đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

- Về đối ngoại: Chính sách đối ngoại có sự điều chỉnh, vai trò quốc tế của nước này được khẳng định.

Xem tiếp...

Những sự kiện dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

- Từ năm 1946-1949: diễn ra cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

     + 20/7/1946: Tưởng giới Thạch phát động cuộc chiến tranh chống Đảng Cộng sản Trung Quốc.

     + Sau giai đoạn phòng ngư tích cực, Quân giải phóng Trung Quốc chuyển sang phản công, lần lượt giải phóng các vùng do Quốc dân đảng kiểm soát.

     + 1/10/1949: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập

Ý nghĩa sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

     + Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

     + Đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Xem tiếp...

Sau năm 1945, tình hình ở Đông Bắc Á có nhiều biến chuyển:

- Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

- Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38:

     + 8/1948: nước Đại Hàn Dân quốc được thành lập (phía Nam bán đảo Triều Tiên).

     + 9/1948: nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ra đời (phía Bắc bán đảo Triều Tiên).

     + Từ tháng 6/1950 đến tháng 7/1953 giữa hai miền.

- Trong nửa sau thế kỷ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Xem tiếp...