Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu trong những năm 1950-1970 đã đạt được rất nhiều thành tựu:

     + Các nước Đông Âu đã tiến hành xây dựng nền công nghiệp, điện khí hóa toàn quốc, sản lượng công nghiệp tăng cao gấp hàng chục lần.

     + Nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu, đáp ứng nhu cầu trong nước.

     + Tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào cuộc sống.

Các nước Đông Âu tư xuất phát điểm thấp đã phát triển trở thành các quốc gia công – nông nghiệp.

Xem tiếp...

Trong những năm 1945-1950: Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trước thời hạn.

     + Đến năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh.

     + Sản xuất nông nghiệp năm 1950 đạt mức trước chiến tranh.

Xem tiếp...