Sau khi chiếm đóng và cai quản Ấn Độ, thực dân Anh đa có những chính sách thống trị trên nhiều mặt:

- Về kinh tế:

     + Thực dân Anh mở rộng khai thác thuộc địa, vơ vét tài sản của nhân dân.

     + Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất nền công nghiệp Anh.

- Về chính trị - xã hội:

     + Thực dân Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ.

     + Thực dân Anh tiến hành chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp…

     + Tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.

- Về giáo dục:

     + Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.

- Hệ quả:

→ Đời sống nhân dân bị bần cùng hóa

→ Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Ấn Độ với Thực dân Anh ngày càng sâu sắc.

(Nguồn: trang 9 sgk Lịch Sử 11:)