Dân giàu nước mạnh, chở thyền là dân, lật thuyền là dân, sự đoàn kết toàn dân tạo ra sức mạnh để xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước.

(Nguồn: trang 139 sgk Lịch Sử 10:)