- Yêu nước không chỉ chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn phải ra sức xây dựng và phát triển kinh tế. Ý thức vương lên xây dựng và phát triển nền kinh tế tự chủ đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tinh thần đoàn kết dân tộc

- Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo về độc lập dân tộc.

- Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ - yêu nước gắn liền với thương dân.

(Nguồn: Câu 2 trang 140 sgk Sử 10:)