- Đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm

- Biết ơn các vị anh hùng có công với nước.

- Căm thù giặc, ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược để giành và giữ gìn độc lập

- Phát triển kinh tế đề phục vụ cuộc công cuộc kháng chiến

- Yêu nước thương dân của giai cấp thống trị

(Nguồn: trang 140 sgk Lịch Sử 10:)