- Kháng chiến chống Tống lần 1 năm 981

- Kháng chiến chống Tống lần 2 năm 1075 -1077

- 3 lần kháng chiến chống Mông – Nguyên 1258, 1285, 1287-1288

- Khởi nghĩa Lam Sơn 1428 – 1427

- Kháng chiến chống Xiêm 1785

- Kháng chiến chống Thanh 1789

(Nguồn: trang 140 sgk Lịch Sử 10:)