- Nổ ra ngày đầu triều đại, liên tục, số lượng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa quy mô lớn và thời gian kéo dài.

(Nguồn: trang 132 sgk Lịch Sử 10:)