- Trong xã hội có sự phân hia giai cấp ngày càng cách biệt hơn so với các triều đại trước:

     + Giai cấp thống trị bao gồm vua, quan, địa chủ cường hào

     + Giai cấp bị trị: nông dân , thợ thủ công

- Đời sống nhân dân cực khổ hơn so với các thế kỉ trước. Tệ nạn tham quan ô lại và cường hào ức hiếp nhân dân phổ biến.

- Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra liên tục, rộng khắp.

(Nguồn: Câu 1 trang 132 sgk Sử 10:)