- Do chế độ phong kiến nhà Nguyễn khủng hoảng

- Hiện tượng tham nhũng, sách nhiễu nhân dân phổ biến

- Bọn địa chủ, cường hào ức hiếp nhân dân phổ biến.

- Nhà nước huy động sức người, sức của vào việc xây dựng kinh thành, lăng tẩm, ...

- Thiên tai, hạn hán làm cho mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra.

(Nguồn: Câu 2 trang 132 sgk Sử 10:)