- Dưới thời Nguyễn nhân dân phải chịu nhiều gánh nặng

     + Phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng.

     + Chế độ lao dịch nặng nề

     + Thiên tai mất mùa đói kém thường xuyên

- Đời sống của nhân dân cực khổ hơn nhiều so với thế kỉ XVIII.

(Nguồn: trang 131 sgk Lịch Sử 10:)