- Đặc điểm

     + Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra ngay từ đầu triều đại

     + Nổ ra liên tục, số lượng lớn

     + Nhiều cuộc khởi nghĩa với quy mô lớn và thời gian kéo dài như khởi nghĩa Phan Bá Vành, Lê Văn Khôi.

- Các triều đại trước phong trào đấy tranh của nhân dân thường nổ ra vào cuối triều đại, nhưng thời Nguyễn phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra ngay khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền. Số lượng, mô mô và thành phần tham gia cũng đông đảo hơn so với các thời kì trước đó.

- Ý nghĩa

     + Chứng tỏ sức mạnh của nông dân và nói lên mấu thuẫn giai cấp gay gắt trong xã hội.

     + Làm cho chế độ phong kiến nhà Nguyễn ngày càng suy yếu.

Xem tiếp...

- Do chế độ phong kiến nhà Nguyễn khủng hoảng

- Hiện tượng tham nhũng, sách nhiễu nhân dân phổ biến

- Bọn địa chủ, cường hào ức hiếp nhân dân phổ biến.

- Nhà nước huy động sức người, sức của vào việc xây dựng kinh thành, lăng tẩm, ...

- Thiên tai, hạn hán làm cho mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra.

Xem tiếp...

- Trong xã hội có sự phân hia giai cấp ngày càng cách biệt hơn so với các triều đại trước:

     + Giai cấp thống trị bao gồm vua, quan, địa chủ cường hào

     + Giai cấp bị trị: nông dân , thợ thủ công

- Đời sống nhân dân cực khổ hơn so với các thế kỉ trước. Tệ nạn tham quan ô lại và cường hào ức hiếp nhân dân phổ biến.

- Phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra liên tục, rộng khắp.

Xem tiếp...

- Dưới thời Nguyễn nhân dân phải chịu nhiều gánh nặng

     + Phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng.

     + Chế độ lao dịch nặng nề

     + Thiên tai mất mùa đói kém thường xuyên

- Đời sống của nhân dân cực khổ hơn nhiều so với thế kỉ XVIII.

Xem tiếp...