- “ Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng

Vải tơ Nam Định, lụa làng Hà Đông”

- “Làng Đam thì bán mắm tôm

Làng Họa đan dó, làng Om quấn thừng”.

- “Tương Trúc làm nghề lược sừng,

Tự Khoát đan thúng, Vĩnh Trung làm giành”.

- “Ước gì anh lấy được nàng

Để anh mua gạch Bát Tràng về xây”

(Nguồn: Câu 4 trang 115 sgk Sử 10:)