SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN Ở ĐÀNG NGOÀI

(Nguồn: Câu 4 trang 110 sgk Sử 10:)