- Vua quan chỉ lo ăn chơi xa sỉ không quan tâm đến triều đình và nhân dân.

- Địa chủ ra sức chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột nông dân.

- Nhân dân khổ cực đã đứng dậy đấu tranh ở nhiều nơi.

- Một số thế lực phong kiến cũng hợp quân, đánh nhau, tranh chấp quyền hành.

(Nguồn: Câu 1 trang 110 sgk Sử 10:)