- Phản ánh sự trưởng thành của giai cấp công nhân.

- Phản ánh ý thức đấu tranh giai cấp ngày càng cao.

(Nguồn: trang 185 sgk Lịch Sử 10:)