Lĩnh vực Thành tựu
Sử học

- Bộ Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu

- Lam Sơn thực lục

- Đại Việt sử kí toàn thư

Địa lý Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ,...
Quân sự

- Binh thư yếu lược,...

- Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến, xây thành

Toán học

- Đại thành toán pháp

- Lập thành toán pháp

(Nguồn: trang 105 sgk Lịch Sử 10:)