- Phát triển tập trung, thu hút được nhiều thợ thủ công giỏi.

- Hỗ trợ nhau trong sản xuất

- Tạo ra thương hiệu cho các sản phẩm

- Thuận lợi cho giao lưu hàng hóa với bên ngoài.

Xem tiếp...

- Nhân dân tích cực khai hoang

- Nhà nước ban hành và thực hiện nhiều chính sách phát triển nông nghiệp:

     + Nhà Tiền Lê, Lý làm lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

     + Nhà Trần khuyến khích vương hầu, quý tộc khai hoang lập điền trang.

     + Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.

     + Thủy lợi đều được nhà nước quan tâm

     + Quan tâm bảo vệ sức kéo.

Xem tiếp...