Sự phân hóa xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả:

- Đời sống nhân dân ngày càng khổ cực

- Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ

- Chính quyền nhà Trần rơi vào khủng hoảng

(Nguồn: Câu 3 trang 95 sgk Sử 10:)