Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý – Trần

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông

Đánh giá cải cách hành chính của Lê Thánh Tông

- Đây là cuộc cải cách hành chính toàn diện được tiến hành từ trung ương đến địa phương

- Cải cách nhằm tăng cường quyền lực của nhà vua

- Chứng tỏ nhà nước quân chủ chuyên chế dưới thời vua Lê Thánh Tông đạt mức độ cao và hoàn thiện.

(Nguồn: Câu 2 trang 90 sgk Sử 10:)