- Ổn định đời sống trong nước, thu phục lòng dân , đoàn kết nhân dân cả nước, góp phần bảo vệ sự thống trị của nhà nước phong kiến.

- Giữ gìn được quan hệ với các nước láng giềng nhất là với Trung Quốc.

(Nguồn: trang 90 sgk Lịch Sử 10:)