- Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ nhằm xóa bỏ sự cản trở của chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Lãnh đạo là giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc tư sản hóa.

- Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân

- Xu thế phát triển là xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

(Nguồn: Câu 1 trang 169 sgk Sử 10:)