- Các cuộc đấu tranh diễn ra liên tục và rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa được các tầng lớp của cả ba quận tham gia.

- Một số cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ.

(Nguồn: trang 83 sgk Lịch Sử 10:)