- Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành nhiều chính sách đô hộ hà khắc tuy nhiên không khống chế được các làng xóm người Việt.

- Do ý thức giữ gìn văn hóa, đấu tranh chống lại chính sách đô hộ của chính quyền phương Bắc. Do làng xóm-cơ sở xã hội của người Việt vẫn do người Việt đứng đầu.

Xem tiếp...

- Về tổ chức bộ máy cai trị: Chia nước ta thành các quận, sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc. Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.

- Chính sách bóc lột về kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề. Chúng còn cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy thực hiện đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt

- Chính sách đồng hóa về văn hóa: Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán, mở các lớp dạy chữ Nho,...

- Thẳng tay đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.

Xem tiếp...

- Ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa của nhân dân ta

- Làng xã vẫn do người Việt đứng đầu- đấy là bức thành trị vững chắc để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

Xem tiếp...