- Thế kỉ IV có chữ viết từ chữ Phạn của Ấn Độ

- Cư dân Cham-pa theo Balamon giáo và Phật giáo

- Ở nhà sàn, ăn trầu cau và hỏa táng người chết.

(Nguồn: trang sgk Lịch Sử 10:)