Những biểu hiện của “Cách mạng đá mới” ở nước ta là:

- Sử dụng kỹ thuật khoan đá, làm gốm bằng bàn xoay.

- Biết trồng lúa, dùng cuốc đá. Biết trao đổi sản phẩm giữa các thị tộc, bộ lạc.

- Đời sống cư dân ổn định được cải thiện hơn, địa bàn cư trú ngày càng mở rộng.

(Nguồn: trang 72 sgk Lịch Sử 10:)