- Kết quả:

     + Theo Hòa ước Vec-sai (9/1783), Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

     + Năm 1787, Hiến pháp được thông qua góp phần củng cố vị trí nhà nước Mĩ.

- Ý nghĩa

     + Giải phóng Bắc Mĩ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.

     + Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân ở Mỹ La tinh.

Xem tiếp...

- 10/1773: Nhân dân cảng Bô-xton tấn công 3 tàu chở chè của Anh

- 5/9 đến 16/10/1774: Đại hội lục địa lần 1 tổ chức tại Phi-la-đen-phi-a

- 4/1775: Chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc nổ ra

- Đầu năm 1776, quân khởi nghĩa chiếm Bô-xton

- 10/5/1776, Đại hội lục địa lần 2 tuyên bố cắt đứt quan hệ với Anh.

- 4/7/1776 Đại hội lục địa thông qua Tuyên ngôn độc lập

- 17/10/1777: Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga

- 1781: Chiến thắng I-ooc-tao, chiến tranh chấm dứt.

- 1783: Anh kí hiệp ước Vec-sai công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

Xem tiếp...

- Sự chỉ huy tài tình của Oa-sinh-tơn

- Sự ủng hộ của nhân dân

- Biết dựa vào địa thế hiểm trở ở Bắc Mĩ để phát huy lối đánh du kích

- Cuộc chiến đấu của nhân dân Bắc Mĩ được các tầng lớp nhân dân tiến bộ Pháp và nhân dân tiến bộ châu Âu nói chung ủng hộ.

Xem tiếp...

- Tiến bộ

     + Quyền con người và quyền công dân được chính thức công bố.

     + Nguyên tắc về tính chủ quyền được đề cao

- Hạn chế

     + Không xóa bỏ chế độ nô lệ

     + Công nhân và nhân dân lao động vẫn bị bóc lột

     + Thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi cho người da trắng

Xem tiếp...

- Tháng 5/1775, Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập, quyết định thành lập “Quân đội quốc gia”, bổ nhiệm Oa-sinh-ton làm tổng chỉ huy, đồng thời kêu gọi nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng quân đội. Cuộc đấu tranh giành độc lập không ngường phát triển. Các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh.

- 4/7/1776, Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn độc lập chính thức tuyên bố 1 thuộc địa thoát ly khỏi Anh, thành lập một quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Mĩ.

- Tuy nhiên, cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân thuộc địa vẫn còn phải tiếp diễn . Sau nhiều thắng lợi quân sự tiêu biểu là Xa-ra-tô-ga (1777) và I-ooc-tao (1781) quân Anh bị đánh bại hoàn toàn. Hợp chúng quốc Mĩ chính thức thành lập.

Xem tiếp...